Qeveria ka vendosur që të lirojë nga detyra Agron Taren. Ky i fundit ka qenë zv.ministër për Europën dhe Punët e Jashtme. Tare u emërua në këtë detyrë në dhjetor 2019.

Vendimi i qeverisë

V E N D I M
PËR

LIRIM NGA DETYRA

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 2, të nenit 6, të ligjit nr.9000, datë 30.1.2003, “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Ministrave”, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

Z. Agron Tare, zëvendësministër për Evropën dhe Punët e Jashtme, lirohet nga kjo detyrë.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.